Klimaeffekter og -tilpasninger

Klimaendringene vil påvirke oss alle. Endringen vil være av direkte karakter ved en økning i ekstreme værhendelser, eller indirekte ved ekstremvær i et område kan påvirke forsyningskjeder, matvarepriser eller flyktningestrømmer. Alle deler av samfunnet vil bli berørt.

Ved å forstå effektene klimaendringene vil ha på natur og samfunn, kan en gjennomføre risikoreduserende tiltak og begrense skadevirkningene. Vi varsler hvordan vær- og klimaforholdene vil bli i fremtiden. Gjennom prosjektet Climate Futures deltar vi i utvikling av sesongvarsler. Varslene kan være av stor nytte for privat næringsliv, offentlig sektor, service- og næringsorganisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Ved Nansensenteret forskes det på effektene klimaendringer har for bysamfunn. Siden utslag av klimaendringer og ekstremhendelser vil variere i forhold til geografisk beliggenhet, må det gjøres lokale beregninger og tilpasninger.

Vi ser også på hvordan klimaendringene påvirker havnivået, og hvilke effekter dette har. For eksempel vil økt erosjon påvirke det marine økosystemet, og føre til nye former for algeoppblomstringer.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Lasse H. Pettersson
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Victoria Miles
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce