Lokale varsler

Til høyoppløselig simulering av luftsirkulasjon benytter vi modellen «PALM». Vi har spisskompetanse på bruk av denne modellen, og tilbyr simuleringer og resultat-analyser i prosjektsamarbeid, og på bestilling.

Modellen brukes til simulering av forhold i luften. Modellen kan simulere forhold helt ned til noen meter over bakken. Slik kan kompliserte topografiske forhold og større bygningsmasser hensyntas ved studier av vindretning og vindhastighet i lavere høyder. Spredning og effekt av luftforurensning fra ulike kilder som skip og biltrafikk, kan for eksempel simuleres for en enkelt bydel. Vi har erfaring med vurderinger av spredning og effekter av luftforurensing i Bergen. Eksempler på annen bruk er analyser av veiforhold, som ekstrem vindhastigheter eller ising. PALM-analyser kan ha nytte for planlegging og forvaltning av bymiljø.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.