Forberedelser for stigende havnivå i Norge

I dag lanserte Miljødirektoratet rapporten «Sea-Level Rise and Extremes in Norway». Nansensenteret er en av bidragsyterne til rapporten, som gir oppdatert kunnskap om havnivåstigning langs norskekysten.

Norges kystlinje er en av verdens lengste. Kystområder er særlig utsatt ved havnivåstigninger. Kunnskap om hvordan endringene i fremtiden vil påvirke norske kommuner langs kysten, og hvordan vi kan tilpasse oss dem, er avgjørende for å innrette oss mot konsekvensene av havnivåstigning. Politikere og beslutningstakere trenger et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å forberede nødvendige tilpasninger, og rapporten «Sea-Level Rise and Extremes in Norway» bidrar til dette. Den skisserer hvor mye havnivået antas å stige frem til 2100, 2150 og 2300, basert på ulike globale oppvarmingsscenarier – under 2 graders oppvarming, over 2 graders oppvarming og rundt 4 graders oppvarming. Disse prognosene er hentet fra den 6. IPCC-rapporten fra FNs klimapanel.

Nansensenterets bidrag til rapporten omfatter vurderinger av havnivåutviklingen langs kysten. Både fjernmåling og in situ-målinger er benyttet, og vi har brukt vår spesialkompetanse på anvendelse av satellittdata ved havnivåobservasjoner. Sammen med Meteorologisk institutt har vi også sett på hvilken betydning havbølger har for endringer i havnivået, og på de forventede endringene i stormfloer og bølger i kommende tiår og århundre.

Seniorforsker Antonio Bonaduce ved Nansensenteret har deltatt i utarbeiding av rapporten. Han understreker viktigheten av at fjernmålingsdata blir benyttet ved vurdering av havnivåendringer i kystområder. Han peker også på hvor viktig det er å forstå at lokalt havnivå kan avvike drastisk fra det globale gjennomsnittet, og at både stormfloer og havbølger bidrar til dette. Han tar også til orde for at prognoser for både stormfloer og havbølger blir inkludert i den kommende IPCC-rapporten fra FNs klimapanel.

Nøkkelforsker: Antonio Bonaduce

Opptak av lanseringsarrangementet

Tilgjengelig her etter arrangementet til Miljødirektoratet

Hvem har laget rapporten? 

Norsk klimaservicesenter har oppdatert kunnskapsgrunnlaget om havnivåstigning i Norge, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Institusjonene som har bidratt til rapporten og dataproduktene i den, er følgende partnere i Norsk klimaservicesenter; Kartverket, Meteorologisk institutt og NORCE, samt Nansensenteret.