Ekstreme værsituasjoner

Klimaendringene vil først og fremst gjøre seg gjeldende i form av flere ekstreme værsituasjoner, som hetebølger og tørke, styrtregn og ras, flom og oversvømmelser. Ekstremvær har betydelige kostnader for både for natur og for samfunn.

Vi forsker på utviklingen av ekstreme værsituasjoner, hvordan disse påvirkes av naturlige og menneskeskapte klimaendringer, og hvordan vi kan utvikle bedre varslingssystemer som igjen kan redusere risikoen for skade og tap av liv.

Vi har en bred kompetanse som brukes til å forske ekstremvær.  Ved bruk av den globale klimamodellen vi har utviklet, nedskaleringer av denne og andre modeller, gjøres vurderinger av hvordan ekstreme vind- og nedbørshendelser vil utvikle seg.

Vi har også utviklet en høyoppløselig atmosfæremodell, som gir økt forståelse av lokale ekstremhendelser. Modellen har vært brukt til å støtte luftkvalitetsovervåking i Bergen, og til beregning av ekstreme vindsituasjoner ved bygging av Hardangerbroen.

Høyoppløselige fjernmålingsdata benyttes også til å vurdere ekstreme hendelser knyttet til klima. Vi har samarbeid med flere europeiske byer for å finne hvilke indikator og analyser av ekstreme hendelser som kan benyttes ved arealplanlegging.

Gjennom kompetanse på hvordan sammenfall av klimahendelser skaper ekstreme situasjoner, forskes det blant annet på forholdet mellom temperaturøkning, havnivåendringer og marine hetebølger, og utvikler modeller for å varsle algeoppblomstring.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Max-Planck-Institute for Meteorology
Prosjektleder ved Nansensenteret: Helene R. Langehaug
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Victoria Miles
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon