Programpakker for klimadata

Innhenting og bruk av historiske klimadata fra store datasett kan være en prosess som er tidkrevende og komplisert. Vi har bidratt til utvikling av en løsning som gjør det enklere å hente data fra de globale klimadatasettene, ERA5 og ERA5-Land, som er tilgjengelig gjennom Copernicus’ klimatjenester.

Løsningen heter KrigR og er en R-programpakke, fritt tilgjengelig og kostnadsfri. Programvaren gjør det mulig å spesifisere hvilke klimavariabler en bruker vil ha, for hvilke regioner og på hvilken tidsskala – det gjør arbeidsprosessene med datainnhenting raske og enkle. KrigR kan også brukes til å nedskalere data til den oppløsningen som passer behovene best, ved hjelp av avanserte statistiske metoder som tar hensyn til høyde og topografi. I praksis betyr det at oppløsningen fra de opprinnelige datasettene går fra 30 km ned til 1 km. En 1 km oppløsning gir mye bedre informasjon i mange tilfeller der man vil se på lokale eller regionale endringer.

Siden programvaren er fritt tilgjengelig for allmenheten, kan teoretisk sett alle som er interessert i klimadata fra fortiden (siden 1940) og fram til i dag bruke den. Erfaring med R-programmeringsspråket er en fordel. KrigR kan f.eks. brukes av forskere som foretar lokale studier av endringer i økosystemer og sammenhenger med bakketemperatur eller andre variabler. Andre anvendelsesfelt er blant annet forskning på folkehelse og hetebølger, og statlig landskapsforvaltning.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Programvare

For tilgang til KrigR, et verktøy for å nedskalere klimadata og forenkle arbeidet med dataene, gå til GitHub