Formidling av urbane klimaproblemer ved hjelp av historiefortelling og Web GIS

Historiefortelling er ikke bare underholdning – det er viktig ved alle former for formidling. Dette gjelder spesielt når man formidler vitenskapelige resultater. Historiefortelling tvinger hjernen til å absorbere og huske informasjon. Uten historien er det ikke sikkert at vitenskapen fester seg. Web GIS er en måte å fortelle historier på ved hjelp av kart, noe som er nyttig for å formidle urbane klimaproblemer.

Luftforurensning og urban varme er to kritiske klimarelaterte problemer i byer over hele verden. For å løse disse problemene samler forskere inn og analyserer data som genererer ny kunnskap om disse truslene ved hjelp av høyoppløselige modellerings- og fjernmålingsverktøy. Ved å analysere disse dataene og utføre modellsimuleringer kan forskerne utvikle «hva om»-scenarioer som danner grunnlaget for løsninger som kan redusere disse truslene.  Forskere fra Nansensenteret har jobbet med dette i mange år. De har vist at noen deler av Bergen har høyere nivåer av luftforurensning og høyere temperaturer enn andre, selv under lignende værforhold.  Til tross for at bymyndighetene har gjort en innsats for å forbedre luftkvaliteten i Bergen, er det behov for mer arbeid for å løse problemet. Korrekt og effektiv formidling av vitenskapelig kunnskap er imidlertid avgjørende for å gjøre forskningsresultater om til konkrete løsninger som beslutningstakere og publikum kan akseptere og iverksette.

En fersk studie utført av Nansensenterets forskere i EU-prosjektet TURBAN («Turbulent-resolving urban modeling of air quality and thermal comfort») har vist at web-GIS og historiefortelling kan gjøre komplekse vitenskapelige resultater mer tilgjengelige og engasjerende for interessenter, noe som kan føre til presserende og nødvendige endringer i urbane områder. Studien, som ble ledet av Victoria Miles, fokuserte på luftkvalitet og varmeproblemer i vår egen by Bergen. Denne publikasjonen bygger på mange års forskning med fokus på den lokale meteorologien og de lavere luftlagene i byen, og understreker det presserende behovet for å ta tak i usynlige trusler som luftforurensning og opphopning av varme i urbane områder, noe som forverres av klimaendringene. Studien understreker den avgjørende rollen effektiv formidling spiller når det gjelder å omsette vitenskapelige funn til praktisk kunnskap og ideer som gjør det mulig for politikere, interessenter og publikum å stimulere til og akseptere adekvate og umiddelbare tiltak.

Studien viser hvordan innovative kommunikasjonsstrategier som Web GIS og historiefortelling kan ha en positiv innvirkning på oppfatningen av bymiljøer. Victoria Miles og kollegene hennes presenterer også Web GIS-plattformen de har utviklet for Bergen. Den er mer enn bare et vitenskapelig verktøy, siden den gjør det mulig for brukerne å forstå problemene bedre, vurdere risiko og identifisere løsninger.

Studien viser hvor viktig det er med effektiv forskningsformidling for å løse urbane klimaproblemer. Vi kan bruke Web GIS og historiefortelling til å gjøre komplekse vitenskapelige funn mer tilgjengelige, og engasjere interessenter, noe som kan føre til positive endringer i vår egen by.

Nøkkelforskere: Victoria Miles, Igor Esau, Lasse H. Pettersson

Web GIS plattformen

Her kan du selv utforske plattformen og lære mer om luftkvaliteten og den termiske komforten i Bergen.

Vår forskning på luftkvalitet i Bergen

Forskere ved Nansensenteret har i flere år studert luftkvaliteten i Bergen. Teamet bruker en modell med meteroppløsning på gateplan for å fange opp hvordan forurensningen beveger seg rundt i byen. De bruker satellittbaserte fjernmålingsdata, geografiske informasjonssystemer og urban modellering for å forbedre den tilgjengelige kunnskapen om hvordan man kan forbedre luftkvaliteten og den termiske komforten i byer.

TURBAN-prosjektet

Ekstreme værhendelser som lange hetebølger eller kuldeperioder reduserer den behagelige temperaturen i byer verden over. Sammen med økende luftforurensning blir livet i byene stadig vanskeligere. Modellering av luftforholdene i byer blir derfor stadig viktigere, og prosjektet «Turbulent-resolving urban modeling of air quality and thermal control» arbeider med å utvikle egnede metoder. Besøk prosjektets nettside her.

Publikasjon

Sustainable Development:

“Using web GIS to promote stakeholder understanding of scientific results in sustainable urban development: A case study in Bergen, Norway”