Klimamodeller

Klimamodeller brukes til å beregne utviklingen i klima, hvor naturlige eller menneskeskapte påvirkningsfaktorer som solinnstråling, vulkaner, drivhusgasser og partikkelutslipp kan tas med i beregningsgrunnlaget. Vi har over mange år aktivt bidratt til utvikling av internasjonalt anerkjente modeller, som gir mer presise framskrivninger, dvs prognoser, om klimautviklingen. Modellene kan også brukes til å øke kunnskapen om fortidens klima.

Gjennom mer enn 20 år har forskningsmiljøer i Bergen og Oslo samarbeidet om å utvikle Den norske jordsystemmodellen «NorESM». Dette er en internasjonalt anerkjent klimamodell som har levert data til de tre siste hovedrapportene til FN sitt klimapanel – i 2007, 2013 og i 2021. Med «NorESM» produserer vi langtidsprognoser for 50-100 år frem i tid. Modellen kan også brukes til å øke forståelsen av klimaendringer og til forskning på fjernkoblinger og variasjoner i klima over store distanser. Modellen tar hensyn til ulike faktorer som påvirker klimaet, som klimagassene karbondioksid og metan, og til partikler som stammer fra fossilt brennstoff.

Modellen er derfor svært nyttig ved simulering av hvordan klimaet vil bli flere tiår fremover. Den norske klimavarslingsmodellen «NorCPM» bygger på «NorESM». Denne modellen brukes til å studere klimautviklingen i måneder til år frem i tid. Modellen er sentral i en rekke prosjekt som «Climate Futures», et senter for forskningsbasert innovasjon – SFI. Dataassimilering brukes til å inkludere observasjoner fra den virkelige verden i «NorCPM»-modellens beregninger, og som deretter leverer prediksjoner av klimautviklingen.

Klimavarslingsmodellen kan også brukes til å lage reanalyser av fortidig klima. En reanalyse gir det mest komplette bildet av tidligere klimaforhold hvor en ofte vil ha få og usikre data tilgjengelig. Klimamodeller er viktige verktøy for å forstå årsakene til klimaendringer, og for å beregne fremtidig utvikling gitt ulike scenarier for klimagass- og partikkelutslipp. Modellene er viktige som grunnlag for utforming av klimapolitikk, som spenner fra globale tiltak som Parisavtalen, til nasjonale og lokale tiltak for utslippsreduksjoner og klimatilpasning.

Våre forskere benytter data fra «NorESM» og «NorCPM» i sin forskning. Slik bidrar de til utviklingen av modellverktøyene ved å gjøre sammenligninger mellom målinger, forbedre prosessbeskrivelser og utvikle mer effektive metoder for dataassimilering.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Helene R. Langehaug
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yiguo Wang
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: Trond Mohn stiftelse
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: NordForsk
Prosjekteier: Nordic e-Infrastructure Collaboration
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yanchun He