Klimamodeller

Globale klimamodeller som NorESM tar hensyn til alle elementene kloden vår består av, og som påvirker hverandre: atmosfære, hav, is, landjord og økosystem. Med slike modeller er det mulig å se på hva som forårsaker klimaendringer og hvordan utviklingen vil kunne bli.

Våre forskere bidrar i stor grad til utvikling av modeller for klima og klimavarsling. Den norske jordsystemmodellen NorESM brukes til å produsere globale klimaprojeksjoner 50-100 år fram i tid. Dette kalles klimafremskriving og hjelper oss til økt forståelse av klimaendringer og variabilitet over store distanser, og forståelsen av sammenhenger (telekoblinger) mellom disse.

I samarbeid med andre norske institusjoner bruker vi modellen til å produsere klimafremskrivninger for Verdens klimaforskningsprogram (WCRP) sitt prosjekt for modellsammenligning, Coupled Model Intercomparison Project (CMIP). Informasjonen blir brukt til å forstå variasjoner og endringer i klima, og som grunnlag for klimarapportene til De forente nasjoner (FN) og i forskningsartikler.

Den norske klimavarslingsmodellen NorCPM tar utgangspunkt i NorESM, og brukes til å produsere klimavarsler for måneder til år frem i tid. I klimavarslingsmodellen brukes vårt egenutviklede dataassimileringsverktøy Ensemble Kalman Filter til å inkludere observasjonsdata. Modellen tar derved hensyn til naturlige klimavariasjoner som styrer endringer over relativt korte tidsperioder, som for eksempel El Niño-fenomenet. NorCPM blir brukt til varsling i flere prosjekter. Ett av disse er Senter for fremragende forskning, Climate Futures, som publiserer prognoser for måneder og år frem i tid.

Vær- og klimavarsler kan forbedres ved å sette sammen ulike modeller til en såkalt Supermodell. Under simuleringene med de ulike modellene utveksler de informasjon med hverandre. Ved å gjøre små korreksjoner underveis, kan feil reduseres på et tidlig stadium, og supermodellen vil kunne få en mer korrekt utvikling enn enkeltmodellene. Nansensenteret er sterkt involvert i utvikling av verdens første supermodell basert på kombinasjon av flere jordsystemmodeller, og målet er at vi i framtiden skal kunne tilby enda bedre klimavarsler og klimaframskrivninger.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler som er klimavarsler for fremtiden, gå til CMIP6-nettsiden

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler som er en oversikt over sesongvarsler fra Climate Futures-prosjektet, gå til Climate Futures klimavarsling-nettsiden

Rapporter

For tilgang til sammenstilt informasjon om klimaet, klimaendringer, mulige klimapåvirkninger og tilpasninger – produsert av FN’s Intergovernmental Panel for Climate Change, gå til IPCC’s nettside