Samspill mellom luft og hav

Hvert sekund passerer store mengder varme, fuktighet, gasser og energi grenseflaten mellom havet og atmosfæren. Dette skaper bølger og havstrømmer, turbulens og vindsystem, lavtrykk og høytrykk. Utveksling mellom luft og hav er også viktige faktorer som påvirker klimaet på jorda.

Været og klimaet er i endring, både lokalt og globalt, og ekstreme hendelser som tropiske sykloner, polare lavtrykk, monsterbølger, stormflo, hetebølger og ekstreme nedbørsituasjoner øker i hyppighet og omfang. Samspillet mellom luft og hav spiller en viktig rolle i denne utviklingen. Samspillet påvirker også bølger og havstrømmer, fordeling av næringssalter og økosystemene i havet.

Det er krevende å studere disse prosessene. Vi har ekspertise på bruk av målinger fra satellitter og avanserte havsensorer, i kombinasjon med fysiske modeller. Vi utvikler nye metoder for bruk av målinger fra satellitter, og forbedrer kontinuerlig modellene som benyttes slik at det kan leveres mer nøyaktige beregninger og sikrere prognoser for fremtiden. Ved å studere utviklingen av ekstreme hendelser får vi økt forståelse av hvor og hvorfor hendelsene oppstår, hvordan klimaet vil utvikle seg og hvilke konsekvenser utviklingen vil ha.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Antonio Bonaduce.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Max-Planck-Institute for Meteorology
Prosjektleder ved Nansensenteret: Helene R. Langehaug
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: IFREMER
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen