Havmodeller

Ved Nansensenteret utvikler vi dataassimilasjonssystemet TOPAZ som er basert på havmodellen HYCOM, økosystemmodellen ECOSMO, sjøismodellen CICE og vår egenutviklede dataassimileringsmetode Ensemble Kalman Filter.

TOPAZ benyttes til varsling av fysiske forhold som f.eks. temperatur, saltholdighet og strømmer,  og biogeokjemiske forhold som f.eks. næringssaltinnhold og planktonmengder. I tillegg kan systemet brukes til å varsle sjøis. Vi kan også bruke TOPAZ til å produsere reanalyser av forholdene i havet. Bruk av dataassimilering gjør det mulig å bruke data fra både satellitter og punktmålinger i havet, og å inkludere dataene i modellen for å produsere mest mulig presise havvarsler og rekonstruksjoner.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Annette Samuelsen.