Marine økosystemer

Våre nære havområder er blant de mest produktive i verden, og sikker og pålitelig kunnskap er viktig for å ivareta et fremtidig rent, rikt, motstandsdyktig og bærekraftig hav.

Gjennom de marine tjenestene vi tilbyr i EU sitt jordobservasjonsprogram Copernicus, bidrar vi til å øke kunnskapen om havet, og vi produserer varsler for hvordan de biologiske og fysiske forholdene i havet endrer seg over tid og påvirker marint liv. De viktigste verktøyene er havmodellene våre, som vi stadig utvikler og forbedrer for at de skal kunne gi mest mulig presis informasjon om tilstanden i havet. Varslene som produseres har en rekke anvendelsesområder for brukere i både offentlig og privat sektor. Dataene som inngår i varslene hentes fra satellitter og fra instrumenter utplassert i havet. Satellittdata registrerer overflate tilstander for store områder, mens drivende bøyer og faste installasjoner i havet gir lokale målinger. Disse dataene bruker vi til å forske på biologiske forhold, som f.eks. hvordan mengden av næringssalter utvikler seg over tid, eller hvilke områder som er utsatt for skadelige algeoppblomstringer. Forskningsresultatene har stor nytte for fiskeri- og sjømatproduksjon.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Annette Samuelsen.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Europeiske fellesprogrammer (JPI)
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Mercator Ocean International
Prosjektleder ved Nansensenteret: Annette Samuelsen
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: Annette Samuelsen
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Plymouth Marine Laboratory
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce