Programpakker for undervanns­­forhold

Produksjon av organisk materiale gjennom fotosyntese skjer både på land og i havet. I havet er det svært små planteplanktonarter som står for mesteparten av marin primærproduksjon, - det vil si dannelsen av organisk materiale fra fotosyntese av karbondioksid (CO2) og vann ved hjelp av sollys.

Primærproduksjon representerer grunnlaget for den marine næringskjeden, og har derfor stor betydning for havets økosystem. Å estimere hvor mye materiale som blir produsert er ikke enkelt siden planteplankton ikke bare lever i de øverste vannmassene, men også ned til over hundre meters dyp.

Vi har utviklet en programpakke som heter SubMAPP, som er til fri benyttelse. Pakken kan brukes til beregning av dybdeprofiler av ulike parametere ut fra overflateobservasjoner, og til å visualisere profilene fra havoverflaten til sjøbunnen. Dataene som brukes i programmet kommer fra satellitter, fra atmosfæremodeller og fra direkte målinger i havet. Programvaren bruker maskinlæring, og er programmert i Python. Undervannsprofilene kan også benyttes til videre bruk i havmodeller.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Annette Samuelsen.

Software

For tilgang til SubMAPP, et verktøy for å beregne klorofyll fra overflateobservasjoner og visualisering av profilene, gå til GitHub