Forholdene i havet i tidligere tider

En reanalyse er en rekonstruksjon av fortiden. Reanalyser kan lages for forskjellige formål, f.eks. å estimere fremtidige havforhold gjennom å se på hvilke endringer som har funnet sted.

Vi utvikler og produserer reanalyser av fysiske, kjemiske og biologiske variabler som går flere tiår tilbake i tid, eksempelvis for havstrømmer, temperatur, saltholdighet, næringssalter, samt sjøisens bevegelse og utstrekning. Reanalysene supplerer de observasjonsbaserte datasettene med simulerte meteorologiske, oseanografiske og biogeokjemiske variabler, som ligger så tett opp til virkeligheten som mulig. Informasjonen er fritt tilgjengelig gjennom Copernicus’ marine tjenester, og kan blant annet benyttes i klimastudier og miljøovervåking.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Annette Samuelsen.

Datasett

For tilgang til visualiserte beregninger som viser reanalyse av havtilstanden i nordområdene og Arktis fra TOPAZ, gå til Copernicus

Datasett

For tilgang til visualiserte beregninger som viser reanalyse av havtilstanden i nordområdene og Arktis fra ECOSMO-II, gå til Copernicus