Copernicus marine tjenester – en skattkiste av informasjon

Gjennom EU/ESA sitt store jordobservasjonsprogram Copernicus, samler Sentinel-satellittene inn informasjon om ulike forhold i havet, atmosfæren og på landjorden, ved hjelp av ulike radar- og kamerasystemer. Programmet et en svært viktig satsning på økt forståelsen av naturen, klimaforandringer og vårt ytre miljø.

Copernicus marine tjenester, som er den marine delen av programmet, har som hovedoppgave å produsere en rekke nøkkelindikatorer for havet som temperatur, saltholdighet, havstrømmer, havnivå og sjøis-utbredelse. Tjenesten gir den mest oppdaterte og lettest tilgjengelige havinformasjon, og bidrar til kunnskapsoppbygging om havtilstanden i fortid, nåtid og framtid.

Gjennom observasjoner av havforhold, og simuleringer utført ved hjelp av avanserte sirkulasjonsmodeller, presenteres grunnleggende og kvalitetssikret informasjon som alle kan benytte seg av – helt gratis. Produktene er viktige for værvarsling, for ivaretakelse av maritim sikkerhet og transport, overvåking av oljesøl og vannkvalitet, og for at en skal kunne følge med på endringer i miljø og klima i polområdene.

Nansensenteret leder Marint varslingssenter for Polhavet, en av de marine tjenestene som leverer havvarsler og sjøisvarsler for de kommende 10 dagene. Varslene produseres ved hjelp av modeller og assimileringsteknikker, som inkorporerer daglige observasjoner av havforhold, og gir en betydelig forbedring av varslenes presisjonsnivå.

Velfungerende marine tjenester er relevante for en rekke sektorer som energi, fiskeri, turisme og transport. Nansensenteret ble i 2022 tildelt midler gjennom EU-kommisjonens Horisont Europa-program, for å forbedre eksisterende produkter og utvikle nye tjenester til Copernicus-programmet.

I ACCIBERG-prosjektet skal forskning gi bedre prognoser for havis og nye varsler av isfjell i Polhavet, som bli mer nøyaktige enn det som er tilgjengelig i dagens tjeneste. Prosjektet ledes av Laurent Bertino.

I NECCTON-prosjektet utvikles nye produkter for Copernicus marine tjeneste, som vil bidra til ny kunnskap om biologisk mangfold i havet og til en bedre forvaltning av marine økosystem. Arbeidet i prosjektet ved Nansensenteret ledes av Annette Samuelsen.

Vi er stolte av å kunne bidra til å forbedre eksisterende og utvikle nye produkter til nytte for samfunnet.

Optimalisering av varsler

Gjennom forskning og utvikling av bedre beregningsmetoder, blir varslene stadig mer presise. De marine økosystemproduktene har blitt oppdatert med en ny modellreanalyse (ECOSMO-II) som strekker seg tilbake til 1991. Dette «tilbakeblikket» på tidligere forhold omfatter i tillegg til fysiske hav-variable også produkter for konsentrasjon av klorofyll, oksygen, nitrat og andre næringssalter. Med slik informasjon tilgjengelig kan brukere sammenligne prognoser for kommende uke med hva som har vært normaltilstanden for de siste tiårene.