Havmodeller

Et av våre sentrale kompetanseområder er utvikling av operasjonelle havmodeller koblet med økosystemmodeller. Modellene benytter avanserte dataassimilasjonsteknikker og leverer kontinuerlig informasjon om havtilstanden til blant annet sentrale tjenesteleverandører i Copernicus’, Europas store jordobservasjonsprogram for klima- og miljøovervåking.

Havet har stor innvirkning på klimaet og næringsgrunnlaget på jorden. Havet er også en sentral global transportåre. Økt kunnskap om forholdene i og på havet, som temperatur, næringssalter og havstrømmer, vind og bølger er en prioritet. Særlig er kunnskap om antatte endringer på kortere og lengre sikt, viktig.

I matematiske modeller, blir regneoperasjoner brukt til å simulere og forutsi prosesser i naturen eller samfunnet.  Havmodeller kan gjenskape hvordan havtilstanden har vært i tidligere tider, og hvordan den blir i fremtiden. Slik kan vi også forstå hva som skaper endringene. For å kunne produsere mest mulig presise beregninger og prognoser, arbeider vi kontinuerlig med å forbedre havmodellene vi har utviklet.

Sammen med Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet og Dansk Meteorologisk Institutt har vi ansvar for den arktiske delen av de marine tjenestene i EU sitt jordobservasjonsprogram Copernicus. Vi bruker det operasjonelle systemet TOPAZ, med dataassimileringsteknikken Ensemble Kalman Filter, utviklet ved Nansensenteret. Observasjoner av havtilstanden bli tatt med inn i modellberegningene, noe som gjør modellresultatene bedre og mer presise.

Vi har ekspertise på kobling mellom marine økosystemdata og fysisk informasjon om havet. Modellsimuleringene kan brukes til mange forskjellige formål. Eksempler på bruk er økt innsikt i klimautviklingen i havet, planlegging av ekspedisjoner i områder med dårlig farbarhet, varsling av risiko for algeoppblomstring, og oversikt over utbredelse av forurensning.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Annette Samuelsen.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Mercator Ocean International
Prosjektleder ved Nansensenteret: Annette Samuelsen
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: Annette Samuelsen