Forvaltning av forskningsdata

Digitalisering står sentralt i effektiv håndtering av data som samles inn eller generes av modellverktøy, og i formidling av resultater til forskning og utvikling til både offentlig og privat sektor.

Vi bruker og videreutvikler moderne programvare, som støtter standard dataformater og grensesnitt. Dette gjøres for å tilby gode løsninger for dataforvaltning og formidling av ulike typer forskningsdata.

Innsamling og analyse av feltobservasjoner krever mye ressurser, særlig i Arktis der man ofte må bruke isbrytere for gjennomføring av forskningstoktet. I tillegg vil målinger fra avanserte instrumenter være komplekse, og trenger spesialtilpasset programvare for å trekke ut viktig informasjon. Det er også stort behov for kraftige datamaskiner og stor lagringsplass for å analysere data fra satellitter og modeller. Vi har derfor søkelys på effektive leveringskjeder for forskningsdataene, som må produseres slik at de kan gjenbrukes av forskere og bidra til samfunnsbehov.

Standardisering av formater og grensesnitt for data og metadata står sentralt i utviklingen av moderne systemer for god dataforvaltning. En viktig del av arbeidet er standardisering av feltobservasjoner fra undervanns-observasjonssystemer, inkludert dokumentasjon av prosedyrer for datainnsamling, prosessering og kvalitetssikring.  Standardiserte formater gjør det enklere for andre forskere å ta i bruk data som produseres ved senteret. Ved å tilby data gjennom standard grensesnitt, kan dataene lettere deles mellom ulike brukere og anvendelsesområder.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Torill Hamre.

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Trust-IT SRL
Prosjektleder ved Nansensenteret: Torill Hamre