Sjøismodellerings­­gruppen

Forskningsgruppens arbeidsområde er studier av sjøis, isens fysikk og dens rolle i klimasystemet. Det viktigste verktøyet i dette arbeidet, og som er under stadig forbedring, er Nansensenterets unike sjøismodell.

Gruppens spisskompetanse er modellering, fjernmåling og sjøisforskning, og kunnskap om bølger i islagte sjøområder. Med oppvarming i Arktis forventes det at bølger i større grad vil påvirke sjøisdekket. Gruppens forskning bidrar til ny kunnskap om den marginale issonen, og hvordan bølger og is påvirker hverandre gjensidig.

Det er komplisert å beskrive sjøis-dynamikk matematisk i en modell. Gruppens forskere har utviklet en metode som gir en tilnærmet korrekt representasjon av naturens prosesser. Denne unike modellen beskriver hvordan krefter i isen får den til å sprekke opp. Sjøisen modelleres for å finne hvorfor den oppfører seg som den gjør, blant annet med henblikk på det de siste tiårenes krympende isdekke. Det arbeides i tillegg med å identifisere fysikken som ligger bak denne dynamiske oppførselen. Forskning er også rettet mot å øke forståelsen av hvordan sjøis beveger seg og sprekker opp. Den kombinerte bruk av sjøismodellen og data fra satellitter gjør gruppens forskning komplett.

På daglig basis produserer Nansensenteret varsler for sjøis i Polhavet, ni dager frem i tid. Varslene er allment gjennom «Copernicus’ marine tjenester», en EU-tjeneste som overvåker og formidler grunnleggende, kvalitetssikret informasjon om havtilstanden.