Havmodellerings­­gruppen

Gruppen utvikler og anvender havmodeller for systematisk overvåking av fysiske og økologiske forhold i havet og for forskning i Nord-Atlanteren og Arktis, for å bedre forstå hvordan prosesser i området påvirker hverandre.

Gruppens ekspertise omfatter utvikling og bruk av modeller, med søkelys på havet og på marine økosystemer. Det viktigste modellsystem som brukes – og stadig forbedres – omfatter havfysikk, sjøis og biogeokjemien i havet. Systemet brukes til å produsere prognoser om fremtidige forhold, og til reanalyser om hvordan forholdene i Nord-Atlanteren og Arktis har vært de siste tiårene.

En stor del av forbedringsarbeidet består i å anvende dataassimileringsteknikker på havmodeller. På den måten inkluderes nye typer observasjoner og nye datasett, som gjør beregninger av blant annet havstrømmer og næringssaltinnhold enda mer presise. Gjennom å varsle fremtiden og utvikle reanalyser av fortiden vil forståelsen av hvordan fysiske havprosesser, sjøis og marine biogeokjemiske prosesser påvirker hverandre øke. Gruppens forskning omfatter særlig havområdene i Nord-Atlanteren og Arktis.

Modellberegningene benyttes av «Copernicus’ marine tjenester», en EU-tjeneste som overvåker og formidler grunnleggende, kvalitetssikret informasjon om havtilstanden. Beregningsmodellen er også allment tilgjengelig.