Hav- og sjøisfjernmålings­­gruppen

Gruppen forsker på luft-havutveksling og prosesser i havet, og har spisskompetanse på utvikling og bruk av satellittdata, modeller og målinger fra instrumenter i havet.

Sentralt i forskningsarbeidet står deres ekspertise på fjernmåling og modellering av prosesser i havet, og på utvikling av visualiserings- og analyseverktøy, inklusiv maskinlæring.

Når ulike prosesser i havet som endringer i havnivå, havstrømmer og temperaturendringer skal utforskes, er det viktig å benytte forskjellige typer data som grunnlag. Ulike data, typisk fra satellitter og måleinstrumenter i havet, kombineres for å studere og overvåke hav- og kystområder. I tillegg brukes hav- og sjøismodeller for å fylle ut områder som ikke dekkes av observasjoner. Sammen styrker dette analyser og tolkninger av de underliggende mekanismene som observeres.

Gruppen er også involvert i utviklingen av fremtidige observasjonssystemer, og i å utvikle bedre metoder for å analysere og tolke satellittdata, hvor geofysiske variabler som vind, bølger og strømmer hensyntas. Helt nye teknikker er under utvikling for å kunne hente ut all relevant informasjon til overvåking av bl.a. havoverflatestrømmer, algevekst og sjøis-drift, samt ved klassifisering av sjøistyper.