Heather Regan

forsker

Heather Regan arbeider med modellering av sjøis og hav. Hun fullførte sin doktorgrad ved British Antarctic Survey og Cardiff University i 2017 med tittelen «Modelling the sources, variability and fate of freshwater in the Bellingshausen Sea, Antarctica».

Heather Regan er først og fremst interessert i interaksjoner mellom sjøis og hav, og innvirkningen av ferskvann i de øvre delene av Polhavet. Ferskvann i denne sammenheng  er det mindre saltholdige sjøvannet som finnes i polare hav. Sjøen er «fersk» på grunn av elveavrenning, isfjell, brehyller og smelting av sjøis. Ferskvannet spiller en viktig rolle i havsirkulasjon i stor skala, og kan påvirke det globale klimaet. I arbeidet med doktorgraden brukte hun en modell (MITgcm) for å analysere bidragene fra forskjellige ferskvannskilder til ferskvannsestimatet for havområder som grenser til Arktis. Hun har også arbeidet med å forstå dynamikken til Beaufort Gyre, et havsirkulasjonssystem som inneholder store mengder ferskvann. Hun brukte både satellittobservasjoner og en høyoppløselig simulering (NEMO) til dette arbeidet.

Heather Regan arbeider med kobling av sjøismodellen neXtSIM til en havmodell som dekker hele det arktiske området. Hun har utviklet en måte å spore flerårsis i neXtSIM for å analysere de fysiske prosessene som driver utviklingen. Flerårsis er sjøis som har overlevd en sommersmelting, og som er et godt eksempel på effekten klimaendringer har på arktisk havis. For tiden bruker hun den koblede simuleringen for å se på hvilken effekt et heterogent isdekke (som har sprekker inni) har på forhold i øvre deler av havet, som temperatur og saltholdighet.

  • Hav
  • Modellering
  • Sjøis