Samarbeid

Forskningssamarbeid er av stor betydning for kunnskapsutvikling, og gjennom kobling av fagmiljøer sikres god kvalitet og fornyelse i forskningen.

Nansensenteret har gjennom årtier bygget et stort nettverk innen nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og deltar i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk. Samarbeidet utøves både mellom enkeltforskere og på institusjonelt nivå.

Vi utvikler stadig våre samarbeidsplattformer og nettverk, for å utvikle vår forskning og kompetanse, og for å gjøre den tilgjengelig for relevante miljøer og sektorer.

Nasjonalt samarbeid

Nansensenteret samarbeider tett med norske forskningsmiljøer. Et mangeårig og viktig samarbeidsprosjekt innen klimaforskning er Bjerknessenteret, hvor øvrige deltakere er Universitetet i Bergen, NORCE og Havforskningsinstituttet.

Vi er partnere i Climate Futures som utvikler klimavarsling forhåndtering av klimarisiko, og Smart Ocean som utvikler trådløs undervannskommunikasjon langs kysten av Norge – to sentre for forskningsdrevet innovasjon. Videre deltar Nansensenteret i de nasjonale prosjektene for forskning Barentshavet og Polhavet; Arven etter Nansen og GoNorth.

Mangeårig samarbeid med Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet innen havmodellering og marine tjenester, har dannet grunnlag for felles leveranser inn i internasjonale tjenester.

Internasjonalt samarbeid

Forskning involverer i økende grad internasjonalt samarbeid, særlig innen naturvitenskapelige disipliner.  En stor del av forskningsaktiviteten ved Nansensenteret utøves gjennom internasjonalt samarbeid, primært i EU.

En sentral samarbeidsplattform for utvikling av havmodeller og marine tjenester er Mercator Ocean International – MOI, et forskningsselskap Nansensenteret er medeier i. Europakommisjonen har delegert ansvaret for det operative marine observasjons- og varslingssystemet i Copernicus-programmet til MOI, hvor Nansensenteret leverer en sentral del av tjenestene sammen med Meteorologisk Institutt og Havforskningsinstituttet.

Klimaforskningen vår utøves også i tett samarbeid med andre europeiske klimasentre, mens vi i de observasjonsbaserte aktivitetene særlig samarbeider med nord-amerikanske institusjoner.

De internasjonale Nansensentrene

Nansensenteret har som mål å levere miljø- og klimaforsking av høy kvalitet og med relevans for verdenssamfunnet. Klimautfordringene er globale av natur, og internasjonalt samarbeid er derfor vesentlig både for utvikling og deling av ny kunnskap, og for at den blir tatt i bruk lokalt, regionalt og globalt.

Som bidrag til slik kompetansebygging og gjensidig kunnskapsutvikling har Nansensenteret tatt initiativ til etablering av fem internasjonale søster-sentre. Sentrene har fungert som en plattform for forskningssamarbeid og kunnskapsutveksling, og som arena for etablering av nettverk. Vi samarbeider med sentrene i felles forskningsprosjekt, og det stimuleres til felles publisering av vitenskapelige resultater. Utvekslingsbesøk for forskere og studenter inngår også i samarbeidet. Samhandling med senteret i Russland er satt på vent som følge av situasjonen i Ukraina.