A (Sea)star is born

Fjernmåling, assimilering og klimaprediksjon

I disse dager har den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) avholdt et viktig bruker-konsulteringsmøte for utvelgelse og nye jord-system satellitter. Blant disse er radar satellitten Seastar.

Denne radarsatellitten vil måle overflatestrøm på det åpne hav, langs våre kyster og i den marginale issonen samtidig med vind- og bølge tilstanden til en detaljeringsgrad på 1 km i romlig oppløsning og med 2-dagers repetisjon. Dette vil gi ny kunnskap om vekselvirkning mellom hav og luft og hvorledes dette påvirker vind, bølger og strøm. Forskere ved Nansensenteret har utviklet nisje kompetanse på dette området og deltar i satellitten’s rådgivningsgruppe.

Havstrømmer transporterer og omfordeler varme, de blander vannmasser, har innvirkning på det marine økosystemet og er en kilde til spredning av olje, skadelige alger, mikroplast og annen forurensing. Havstrømmene innvirker også på værutvikling og utveksling av CO2 mellom luft og hav. Samspillet mellom vind, bølger og strøm kan også føre til utvikling av spisse og kryssende bølger med ekstra stor bølgehøyde som kan være faretruende for skipstrafikk og maritime operasjoner.

Havmodellering og data assimilasjon utviklet ved Nansensenteret utgjør i dag et viktig bidrag til den marine overvåkingstjenesten i det europeiske Copernicus programmet. Til dette er detaljert kjennskap til overflatestrømmene i nær sanntid en betingelse for å kunne sikre best mulige analyse og beskrivelse av nå-tilstanden. I dag mangler slike detaljerte målinger spesielt i globale kystområder, noe som begrenser vår evne til å gi sikre varsler om utvikling av strømtilstanden. Seastar satellitten vil få en betydelig rolle til å forbedre denne mangelfulle tilstanden. Det er derfor med stor spenning at forskere ved Nansensenteret nå avventer den endelige beslutningen til ESA om hvilke satellitt som velges til videreutvikling og oppskyting.

Nyheter og aktuelt

Fagområder

Produkter og tjenester

Prosjekt

Client: Norges forskningsråd
Project owner: NORCE
Project leader at the Nansen Center: François Counillon
Client: Research Council of Norway
Project owner: NORCE
Project leader at the Nansen Center: François Counillon
Client: Norges forskningsråd
Project owner: Nansensenteret
Project leader at the Nansen Center: Lasse H. Pettersson
Client: Research Council of Norway
Project owner: Nansen Center
Project leader at the Nansen Center: Lasse H. Pettersson
Client: Norges forskningsråd
Project owner: Universitetet i Bergen
Project leader at the Nansen Center: Lingling Suo
Client: Research Council of Norway
Project owner: University of Bergen
Project leader at the Nansen Center: Lingling Suo
Client: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Project owner: Nansensenteret
Project leader at the Nansen Center: François Counillon
Client: Ministry of Education and Research via the Bjerknes Centre
Project owner: Nansen Center
Project leader at the Nansen Center: François Counillon
Client: Norges forskningsråd
Project owner: Nansensenteret
Project leader at the Nansen Center: Yiguo Wang
Client: Research Council of Norway
Project owner: Nansen Center
Project leader at the Nansen Center: Yiguo Wang