Bærekraft

Bærekraft er kjernen i virksomheten vår, og skal være synlig på alle driftsområder; gjennom etterlevelse av forskningsetiske prinsipper, arbeidsgiveransvar og sosialt ansvar, økonomiforvaltning, og vårt fotavtrykk på miljøet.

Forskningsetikk

Vår forskningsvirksomhet skal utføres i tråd med forskningsetiske regler og prinsipper, som sannhetsforpliktelsen og ansvaret overfor kollegaer, andre mennesker, dyr, miljø og samfunn. Som forskningsinstitusjon har vi og våre forskere ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen, og et kollektivt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling og større global rettferdighet.

Våre interne retningslinjer og praksis bygger på føringer gitt i Lov om organisering av forskningsetisk arbeid, Vancouverreglene, Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (NENT) og FFA’s Retningslinjer for forskningsetikk.

Bærekraftig arbeidsliv

Nansensenteret skal være en attraktiv arbeidsplass for eksisterende og fremtidige medarbeidere.

I vår arbeidsgiverpolitikk inngår blant annet regulert arbeidstid og fleksitidsordning, gode pensjonsordninger og tilrettelegging av karriere for småbarnsforeldre. Vi arbeider kontinuerlig for å tilby et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, og er opptatt av å fremme en god balanse mellom privatliv og arbeidsliv. Det er en målsetting at et flertall av våre forskere er ansatt i faste stillinger.

Å sikre mangfold, inkludering og likestilling er viktig for oss. Vi har utarbeidet en strategi for likestilling og ikke-diskriminering, og vedtatt en egen handlingsplan for å øke andelen kvinnelige forskere.

Sosial bærekraft

Vi fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved gjennomføring av våre forsknings- og driftsaktiviteter, slik at menneskerettigheter og arbeidsvilkår bli ivaretatt ved kjøp av varer og tjenester.

Alle har rett til å be virksomheter om å gjøre rede for hvordan negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres. Vi plikter å svare på slike henvendelser, og forespørsler via e-post eller vanlig post.

En erklæring om etterlevelse av Åpenhetsloven skal publiseres årlig innen 30. juni. Her kan du lese styrets siste redegjørelse etter Åpenhetsloven.

Miljø og klimapåvirkning

Vi har klimanøytral kontordrift som mål, og vektlegger ansvarlige innkjøp, bruker miljøvennlige produkter og begrenser papirbruk. Øvrig kontordrift sikres gjennom kriterier satt av vår miljøfyrtårnsertifiserte huseier, Universitetet i Bergen. Vi har utarbeidet et eget klimaregnskap for å få oversikt over våre direkte og indirekte utslipp av klimagasser, og som viser oss hvordan vi kan redusere vårt klimafotavtrykk.